Vedtægter

§1

“Foreningen Legetøjssamlere af 1988” er stiftet den 17. april 1988

Nuværende navn “Foreningen Legetøjssamlere af 1988”, er vedtaget den 3. juni 1988

§2

Foreningens formål er at

 1. Virke til bevarelse af legetøj
 2. Søge at arrangere udstillinger/ bytte- og salgsmarkeder

§3

Adgang har alle, der samler eller interesserer sig for legetøj. Som medlemmer kan optages alle, der samler eller interesserer sig for legetøj

§4

Indmeldelse: §3 skal være opfyldt og indmeldelsesgebyr betales ved indmeldelse

Udmeldelse: skal ske skriftligt 1 måned før, og skyldigt kontingent skal være betalt, dog udbetales overskydende kontingent ikke.

§5

Hvis kontingentet ikke er betalt senest 31.12. har medlemmet IKKE adgang til generalforsamlingen eller stemmeret til samme.

Kontingent forfalder for et år ad gangen.

Kontingent betales via bankkonto til foreningen.

Kontingent opkræves en gang årligt og skal være betalt senest 31. december.

§6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling indvarsles i Legetøjssamlerens december-nummer og afholdes på det første marked i det nye kvartal. Bestyrelsen meddeler tid og sted.

Alle forslag skal være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingen..

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Se dog §13

Adgang har foreningens medlemmer.

§7

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, dersom bestyrelsen har sager, der ikke kan udsættes til den ordinære generalforsamling, eller dersom 1/3 af medlemmerne skriftligt ønsker indkaldelse hertil.

§8

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning til efterretning
 3. Regnskab
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Fastsættelse af medlemskontingent og bestyrelsesdiæter for indeværende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse og suppleanter til bestyrelse
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

§9

Bestyrelsen består af:

Formand og kasserer samt 3 medlemmer- i alt 5 personer. Ud over disse er der 2 suppleanter.

Formand og to medlemmer vælges i lige årstal.

Kasserer og et medlem vælges i ulige årstal.

Hvert år vælges to suppleanter, hvor stemmeflertal bestemmer første og anden suppleant. Ved stemmelighed aftaler suppleanterne indbyrdes placering.

Hvert år vælges en revisor for to år ad gangen og en revisorsuppleant

Opstillede personer skal være til stede eller der skal fremlægges fuldmagt med tilkendegivelse fra den opstillede.

Ved skriftlig afstemning udpeges to stemmetællere.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Ethvert medlem af bestyrelsen skal afgå, hvis det udebliver fra bestyrelsesmøde 2 gange i træk uden afbud.

§10

Revision af foreningens regnskaber skal ske én gang årligt kort før generalforsamlingen.

§11

Afstemning kan ske ved håndsoprækning i ja eller nej spørgsmål. Ved flere muligheder er afstemning skriftlig.

§12

Ændringer af foreningens vedtægter kan vedtages ved mindst 2/3 stemmers flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

§13

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det er nødvendigt, eller når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker dette.

Ved formandens fravær overtager næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, dog skal den ene være formand eller næstformand.

Sekretæren fører protokol ved alle møder. Er denne ikke til stede, tilfalder pligten til et af formanden udpeget bestyrelsesmedlem.

§14

Ophævelse af foreningen kan kun ske, dersom 2/3 af samtlige medlemmer ved en urafstemning har vedtaget ophævelse af Foreningen Legetøjssamlere af 1988. Ved ophævelse tilfalder alle indestående værdier samt kassebeholdningen en forening for velgørende formål.

Bøger og bilag opmagasineres for eftertiden.

§15

Alle medlemmer med gyldigt medlemskab har adgang til foreningens markeder.

Bordleje betales fremover gennem bank og ikke over mobile pay eller i rede penge

Udstillere begynder kl 9, medlemmer kan komme ind kl 10 og ikke-medlemmer kl 11. Undtaget er generalforsamlingsdagen, da er der opstilling fra kl 8, medlemmer kl 9 og ikke-medlemmer kl ca 11,30.

Disse tider kan om nødvendigt ændres af bestyrelsen.

 

Vedtægterne er revideret ved generalforsamlingen d. 20. februar 2022